Všeobecné obchodní podmínky - HistoryCarPrague.com

1. Výklad pojmů

1.1. Pro ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek platí následující výklad pojmů:

  • Všeobecné obchodní podmínky = Všeobecné obchodní podmínky společnosti History Car –   Pavel Cerha se sídlem Sokolovská 423/7, Mělník, 276 01, IČ: 61469777, č.ú.: 4367684013/0800. Živnost je provozována na základě ŽL vydaného městským úřadem Mělník.
  • Zákazník = fyzická nebo právnická osoba, se kterou History Car uzavírá smlouvu.

 

1.2. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy uzavřené mezi smluvními
stranami, bez ohledu na to, jakým způsobem byly uzavřeny.

1.3. Zakoupením vstupenek souhlasí Zákazník se Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Kopie Všeobecných obchodních podmínek History Car jsou k dispozici na vyžádání. Budou zaslány na základě požadavku Zákazníka.


2. Informace, speciální požadavky, slevy a poplatky

2.1. Veškeré informace o dostupnosti vstupenek, poskytované společností History Car zákazníkům, jsou nezávazné a bez jakékoliv možnosti jejich garantování.

2.2. Má-li Zákazník speciální požadavky vztahující se k jeho rezervaci vstupenek, může jej vznést pouze telefonicky nebo e-mailem.

 

3. Způsoby platby

3.1. Platba může být provedena následujícím způsobem: v hotovosti

 

4. Uzavření smlouvy

4.1. Je-li Smlouva uzavřena na základě platby za rezervaci provedenou na webové stránce www.historycarprague.com, je Smlouva uzavřena pouze tehdy a v rozsahu, pokud

  • 1. History Car obdržel od Zákazníka platbu a 
  • 2. History Car odeslal Zákazníkovi písemné potvrzení, že Smlouva byla uzavřena. 

Následně pak není skutečnost, zda History Car získal od Zákazníka platbu nebo ne, rozhodující.

4.2. Do uzavření smlouvy jsou považovány jakékoliv akce/aktivity Zákazníka za nabídku od Zákazníka.

4.3. Neobdrží-li History Car autorizaci platby od Zákazníka, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a neuzavření Smlouvy. Nepodaří-li se zajistit doručení takové informace Zákazníkovi, nevznikají tím žádná práva.

 

5. Vstupenky a ceny

5.1. Vstupenky dodané History Car jsou a zůstávají jeho vlastnictvím, jsou doručovány History Car Zákazníkovi za podmínek, že bez předchozího písemného souhlasu od History Car, není Zákazník nikdy oprávněn:

  • a) přeprodávat Vstupenky třetím stranám nebo distribuovat Vstupenky jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, třetím stranám,
  • b) nabízet Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv způsobem nebo zmiňovat Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv jiným způsobem.

 

5.2. Nastane-li situace popsaná v bodě 5.1. a) nebo 5.1. b), history Car je oprávněn prohlásit Vstupenky za neplatné; držitelé těchto Vstupenek nebudou na jízdy nebo zážitkové akce vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

5.3. History Car může uložit Zákazníkovi pokutu ve výši desetinásobku hodnoty takové transakce.

5.4. History Car si vyhrazuje právo na určení počtu vstupenek určených k rezervaci. Jakékoliv rezervace Vstupenek překračující tento limit budou upraveny/zrušeny.

 

6. Storno podmínky

V případě, že zákazník stornuje vyhlídkovou jízdu nebo některý z balíčků méně než 48 hodin před objednaným termínem rezervace je zákazník povinen uhradit History Car 50% ceny objednávky. V případě zrušení objednávky méně než 24 hodin před objednaným termínem rezervace je zákazník povinen uhradit History Car 100% ceny celé zakázky.

 

7. Vymezení odpovědnosti

7.1. History Car nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodami, ztrátou, poškozením nebo krádeží zaviněnou Zákazníkem před, během nebo jako důsledek návštěvy zážitkových akcí . Vstupenky se nevyměňují, zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací.

7.2. Pokud History Car nemůže splnit své závazky vůči Zákazníkovi, částečně nebo celkem, z důvodů Vyšší moci, nemá Zákazník nárok na právo jakékoliv kompenzace.

7.3. Vyšší mocí se rozumí: válka, nebezpečí války a demonstrace, zákazy a omezení národními a zahraničními institucemi, závážné kalamity, požáry, stávky, závady nebo škody na zařízeních a na zařízeních operačních systémů, přepravní zákazy/stávky, povodně, výluky a sabotáže, a všeobecně veškeré nepředvídatelné okolnosti v tuzemsku i v zahraničí, díky kterým nemůže History Car plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.

7.4. History Car nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Vstupenek Zákazníkem a to z jakéhokoliv důvodu. Proto tedy, od okamžiku zpřístupnění Vstupenky Zákazníkovi, je Zákazník plně odpovědný za riziko ztráty, zcizení, poškození nebo zneužití Vstupenky.

7.5. History Car nenese žádnou odpovědnost za nákup a doručení Vstupenek, které nebyly pořízeny u History Car, stejně tak nepřijímá odpovědnost za Smlouvy, které nebyly uzavřeny s History Car, ale nepřímo s třetí stranou např. prodejnou na místě konání zážitkové akce.

7.6. Veškeré reklamace Vstupenek zakoupených u History Car se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro dopravu klientů.

 

9. Výpověď Smlouvy a další ustanovení

9.1. Pokud se jakýkoliv článek těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným a to buď zcela nebo částečně, pak zbytek Všeobecných podmínek této Smlouvy zůstává v platnosti.
V takovém případě se Smluvní strany dohodly uzavřít další smlouvu o neplatné nebo zrušené pasáži, a tato dohoda musí odpovídat záměrům Smluvních stran jak tomu bylo při uzavření těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.2. Dodatky nebo změny této Smlouvy o Všeobecných obchodních podmínkách mohou být učiněny pouze písemně.

9.3. Jakékoliv stížnosti zákazníků na kvalitu služeb poskytovaných History Car se oznamují na tours@historycarprague.com.

9.4. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi History Car a Zákazníkem, který nevykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost na území České republiky, ale má zde trvalé bydliště, se řídí právem České republiky a musí být předložen příslušnému soudu.

9.5. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi History Car a Zákazníkem, který vykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost a který nežije v České republice, nebo Zákazník, který nevykonává obchodní činnosti ani povolání a ani trvale nežije v České republice, se řídí právem České republiky a musí být předloženy příslušnému soudu v okresního soudu v Praze, nebo dle přání History Car před jiným příslušným soudem.

 

Kde nás také najdete:

TripAdvisor   

© History Car. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování obsahu stránek zakázáno.

WebDesign by
Heaven Design