Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) nahrazuje od 25. 5. 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s tímto nařízením.

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • a. Provozovatel: Pavel Cerha se sídlem Sokolovská 423/7, Mělník, 276 01, IČ: 61469777, č.ú.: 4367684013/0800.
 • b. Osobními údaji jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

3. Provozovatel je Pavel Cerha – zprostředkování služeb v oblasti cestovního ruchu a za tímto účelem provozuje informační web www.historycarprague.com. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 • a. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. V rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
 • b. za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.

4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • a. vytvoření rezervace na dané služby v oblasti cestovního ruchu

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.


II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z informačního webu www.historycarprague.com (dále jen „Uživatel"), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít objednávku s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.

6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

7. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5 a 6 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

8. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

9. Provozovatel zajistí maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

10. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány a uchovávány v elektronické podobě a v případě učetních dokladů v tištěné podobě.

12. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. Více informací v dokumentu: Informace o cookies

 

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

 

1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

2. Uživatel má dále právo:

 • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu historycar@seznam.cz
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu historycar@seznam.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese historycar@seznam.cz

5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018

Kde nás také najdete:

TripAdvisor   

© History Car. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování obsahu stránek zakázáno.

WebDesign by
Heaven Design